గండికోట రహస్యం (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కన్నెలోయ్ కన్నెలు
  Singers : ఈశ్వరి బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  మరదలు పిల్లా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  తెలిసింది తెలిసింది
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 4
  అనురాగగగనాలలోన
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 5
  ఆడనా పాడనా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 6
  నీలాలనింగి మెరిసిపడే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 7
  ఎంతచక్కనివాడు
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య

  No Track Available