గులేబకావళి కథ (Year-1962)

Music Director: జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి

Director : ఎన్.టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కలల అలలపై తేలెను
  Singers : జానకి, ఘంటసాల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 2
  అంబా జగదంబా
  Singers : పి. లీల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 3
  నన్నుదోచుకుందువటే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 4
  మదనాసుందర నాదొరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 5
  ఉన్నది చెబుతా వింటా
  Singers :
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 6
  ఒంటరినైపోయాను
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 7
  విన్నావా తత్వం గురుడా
  Singers : పిఠాపురం
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 8
  మాతా జగన్మాతా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 9
  సలాము లేకుం సాహెబుగారు
  Singers : జానకి, ఘంటసాల
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 10
  కాలిగజ్జెలు కదలకముందే
  Singers : జానకి, కోరస్
  Music Director : జోసఫ్, కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు