తల్లా పెళ్ళామా (Year-1970)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఎన్.టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    కాలం ఈ కాలం ఓ బాబూ కలికాలం
    Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు
  • 2
    తెలుగుజాతి మనది నిండుగ
    Singers : ఘంటసాల
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు
  • 3
    ఓ బంగారుగూటిలోని చిలుకా
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు
  • 4
    తాగితే తప్పేముంది
    Singers : ఘంటసాల
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు
  • 5
    కృష్ణయ్యా! మమత పెరిగిన నాతండ్రీ
    Singers :
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు
  • 6
    నువ్వు నవ్వుతున్నావు-1
    Singers :
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు

    No Track Available

  • 7
    నువ్వు నవ్వుతున్నావు-2
    Singers :
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు

    No Track Available

  • 8
    మనిషి జన్మకూ జ్ఞానకాంతికి
    Singers :
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఎన్.టి. రామారావు