దొరికితే దొంగలు (Year-1965)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : పి. సుబ్రహ్మణ్యం

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎవరికి తెలియదులే ఇంతుల సంగతి
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : పి. సుబ్రహ్మణ్యం
 • 2
  ఎగురుతున్నది యవ్వనం
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : పి. సుబ్రహ్మణ్యం
 • 3
  ఎవరన్నారవి కన్నులని
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : పి. సుబ్రహ్మణ్యం