అంకితం (Year-1990)

Music Director: యువరాజ్

Director : బందెల ఈశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సంగీతగంగా తరంగాలలో
  Singers : బాలమురళి, బాలు
  Music Director : యువరాజ్
  Director : బందెల ఈశ్వరరావు

  No Track Available

 • 2
  సరి అంటే సరిగమలై పద అంటే
  Singers :
  Music Director : యువరాజ్
  Director : బందెల ఈశ్వరరావు

  No Track Available

 • 3
  ఓ సందె అందె ఘల్లుమన్న పాదమెవరిదో
  Singers :
  Music Director : యువరాజ్
  Director : బందెల ఈశ్వరరావు

  No Track Available

 • 4
  నాగానం పసిప్రాణం నిలిపేదైతే
  Singers :
  Music Director : యువరాజ్
  Director : బందెల ఈశ్వరరావు

  No Track Available

 • 5
  నా గీతం కర్ణాటక సంగీతం
  Singers : బాలు
  Music Director : యువరాజ్
  Director : బందెల ఈశ్వరరావు

  No Track Available

 • 6
  ఓ శృతి శృతి ప్రియశృతి
  Singers :
  Music Director : యువరాజ్
  Director : బందెల ఈశ్వరరావు

  No Track Available