అగ్గిదొర (Year-1967)

Music Director: విజయ, కృష్ణమూర్తి

Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పడుచు పడుచు పిల్లా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 2
  తొలిరేయి గుండెలో విరిసె
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 3
  ఎగిసి రారాదా సొగసు నీదేరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 4
  ఎందున్నావో ఓ చెలీ!
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
 • 5
  రారాదొరా ఓ సుందరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్