అగ్గిదొర (Year-1967)

Music Director: విజయ, కృష్ణమూర్తి

Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    పడుచు పడుచు పిల్లా
    Singers : ఘంటసాల
    Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
    Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
  • 2
    తొలిరేయి గుండెలో విరిసె
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
    Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
  • 3
    ఎగిసి రారాదా సొగసు నీదేరా
    Singers : సుశీల
    Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
    Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
  • 4
    ఎందున్నావో ఓ చెలీ!
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
    Director : బి.వి. శ్రీనివాస్
  • 5
    రారాదొరా ఓ సుందరా
    Singers : సుశీల
    Music Director : విజయ, కృష్ణమూర్తి
    Director : బి.వి. శ్రీనివాస్