అదృష్టజాతకుడు (Year-1971)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : కె. హేమాంబరధర రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  యవ్వనమంటే ఏమిటో
  Singers :
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు
 • 2
  చిరుచిరునవ్వుల శ్రీవారు
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు

  No Track Available