అల్లుడే మేనల్లుడు (Year-1970)

Music Director: బి. శంకర్

Director :

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    నీవనీ నేననీ లేనేలేవు తెరలు అడ్డు తెరలు
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : బి. శంకర్
    Director :