ఆత్మగౌరవం (Year-1966)

Music Director: ఆత్మగౌరవం

Director : కె. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సుశీల, వసంత
  Singers : మారాజులొచ్చారు
  Music Director : ఆత్మగౌరవం
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 2
  పరువముపొంగేవేళలో
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఆత్మగౌరవం
  Director : కె. విశ్వనాథ్