ఆలీబాబా 40 దొంగలు (Year-1970)

Music Director: ఘంటసాల

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సిగ్గు సిగ్గు చెప్పలేని సిగ్గు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  పైలా పైలా పచ్చీసులో
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  రావోయి రావోయి రాలుగాయి రాకరాక
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 4
  నీలోనేనై నాలోనీవై తీయని కలలే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 5
  మరీ అంతగా బిడియమైతే మనసు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 6
  పొట్టీ పొట్టీ రైకదానా చిట్టి చిట్టి
  Singers : బాలు, ఈశ్వరి
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 7
  చూపులు కలసిననాడే నీరూపం
  Singers : జానకి, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 8
  చేతికందే పంట చెయి జారిపోయింది
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య

  No Track Available

 • 9
  కొలిచిన దైవం వెలివేసెనా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య

  No Track Available

 • 10
  ప్రణయపర్యంకమున పవళించు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య

  No Track Available

 • 11
  చెల్లీ ఓ చెల్లీ – 1, 2
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 12
  వెళ్ళి రావమ్మ చెల్లీ-2
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య