కలిసొచ్చిన అదృష్టం (Year-1968)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : . విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  వందనాలు గైకొనుడుయ్యావందనాలు
  Singers : ఘంటసాల, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, మాధవపెద్ది
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్
 • 2
  సింతావనంలోన సిలకాలురా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్

  No Track Available

 • 3
  నందానందనుండు – ఇందూ చేరరాడా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్

  No Track Available

 • 4
  పచ్చాపచ్చని చిలకా- ఓ చిలకా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్
 • 5
  అమ్మా నువు అమ్మవు కావా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్
 • 6
  తాపం తాపం
  Singers : జమునారాణి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్
 • 7
  పట్టండీ నాగలి పట్టండి – కట్టండీ
  Singers : ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్
 • 8
  హరికథ
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్

  No Track Available

 • 9
  ఏయ్ రుక్ జానా – అంత కోపమా వద్దు వద్దు
  Singers : ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్
 • 10
  ప్రియాప్రియా షుక్రియా- ఈ ప్రేమ పాఠం
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : . విశ్వనాథ్