కోడలు దిద్దిన కాపురం (Year-1970)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నీధర్మం నీ సంఘం నీదేశం
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :
 • 2
  చూడవే ఓయమ్మా చూడుచూడవే
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :
 • 3
  నిద్దురపోరా సామీ-నాముద్దూ
  Singers : జానకి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :
 • 4
  అంతా తెలిసి వచ్చానే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :
 • 5
  బిరుదులున్నా పదవులున్నా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :
 • 6
  అదుపు పొదుపు గమనించే
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :