గండరగండడు (Year-1969)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అసమాన రసికావతాంశానల్ దిశలందు
  Singers : బాలు, జానకి
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్
 • 2
  పసిడిగద్దియనేలు
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్

  No Track Available