చిక్కడు దొరకడు (Year-1967)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పగటిపూట చంద్రబింబం
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  ఓలబ్బీ ఇనరయ్యో
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  అందాలన్నీ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల,vasantha
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 4
  దోరనిమ్మపండులాగా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 5
  ఇంతలో ఏమో జరిగింది
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 6
  ఔరా వీరాధివీరా
  Singers : ఘంటసాల, శ్రీనివాస్
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 7
  ఇదుగో నేనున్నాను
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య