జమిందారుగారి అమ్మాయి (Year-1975)

Music Director: జి.కె. వెంకటేష్

Director :

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    కొండపల్లి బొమ్మా నీకులుకులు చాలమ్మా
    Singers :
    Music Director : జి.కె. వెంకటేష్
    Director :