తారాశశాంకం (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఆర్.ఎస్. ప్రకాశ్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    వందే జననీ
    Singers : ఘంటసాల, పి.బి. శ్రీనివాస్
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : ఆర్.ఎస్. ప్రకాశ్