దేవత (Year-1965)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : కె. హేమాంబరధర రావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    జానకి,మాధవపెద్ది
    Singers : నాకు నీవే కావాలి నీకు నేనే
    Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
    Director : కె. హేమాంబరధర రావు