దేవుని గెలిచిన మానవుడు (Year-1967)

Music Director: రాజన్ నాగేంద్ర

Director : రాజన్ నాగేంద్ర

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఓ వలరాజా రావేలా! వలపుల
  Singers : జానకి
  Music Director : రాజన్ నాగేంద్ర
  Director : రాజన్ నాగేంద్ర
 • 2
  చెలీకదలి రావే ఇలా ఒదిగిపోవే
  Singers : జానకి, శ్రీనివాస్
  Music Director : రాజన్ నాగేంద్ర
  Director : రాజన్ నాగేంద్ర

  No Track Available

 • 3
  చెలీకదలి రావే ఇలా ఒదిగిపోవే
  Singers : జానకి, శ్రీనివాస్
  Music Director : రాజన్ నాగేంద్ర
  Director : రాజన్ నాగేంద్ర

  No Track Available