పగబట్టిన పడుచు (Year-1971)

Music Director:

Director : వి. రామచంద్రరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  రా! రారాదా! ఓప్రియా!
  Singers : జానకి
  Music Director :
  Director : వి. రామచంద్రరావు

  No Track Available

 • 2
  ఏవో మౌనరాగాలు
  Singers : సుశీల
  Music Director :
  Director : వి. రామచంద్రరావు

  No Track Available

 • 3
  చిరునవ్వు వెలయెంత
  Singers : సుశీల, బాలు
  Music Director :
  Director : వి. రామచంద్రరావు

  No Track Available

 • 4
  జానకి
  Singers : ఓయబ్బో హక్ నిషాలో
  Music Director :
  Director : వి. రామచంద్రరావు

  No Track Available

 • 5
  అనుకున్నది ఏమైనది...
  Singers : బాలు
  Music Director :
  Director : వి. రామచంద్రరావు

  No Track Available

 • 6
  ఏ నీడలో ఏమున్నదో
  Singers : జానకి
  Music Director :
  Director : వి. రామచంద్రరావు

  No Track Available