పిడుగు రాముడు (Year-1966)

Music Director: టి.వి.రాజు

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పిలిచిన పలుకవు ఓ జవరాలా!
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  చినదానా చినదానా ఓ చిలిపి కనులదానా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  మిలమిలమిలమెరిసే మనసే ఎగసి
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 4
  నడకలో కొదమ సింగపు అడుగులున్న
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 5
  కొమ్మల్లో పాలపిట్ట కూత కూసిందోయ్
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 6
  రంగులు రంగులు రంగులు
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 7
  మనసే వెన్నెలగా మారెను లోలోన
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 8
  ఈ రేయి నీవూ నేనూ ఎలాగైనా కలవాలి
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి.రాజు
  Director : విఠలాచార్య