పుణ్యవతి (Year-1967)

Music Director: ఘంటసాల

Director : దాదా మిరాసి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  బలేబాగుంది అదే జరిగింది
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మిరాసి
 • 2
  ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు ఎలా ఒదిగి పోతున్నావు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మిరాసి
 • 3
  పెదవులపైన సంగీతం
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మిరాసి
 • 4
  ఇంతేలే నిరుపేదల బ్రతుకులు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మిరాసి
 • 5
  మనసు పాడింది సన్నాయిపాట
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మిరాసి
 • 6
  ఉన్నారా ఓ దేవా, ఉన్నా శిలయై ఉన్నావా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మిరాసి