పూజాఫలం (Year-1964)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : బి.ఎన్.రెడ్డి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పగలే వెన్నెల జగమే ఊయల
  Singers : జానకి
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : బి.ఎన్.రెడ్డి
 • 2
  నిన్నలేని అందమేదో నిదుర
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : బి.ఎన్.రెడ్డి
 • 3
  నినుగానక మనజాలరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : బి.ఎన్.రెడ్డి
 • 4
  మదనామనసాయెరా
  Singers : జానకి
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : బి.ఎన్.రెడ్డి