బంగారు గాజులు (Year-1968)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : సి.ఎస్. రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అన్నయ్య సన్నిధి అదే నాకు పెన్నిది
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సి.ఎస్. రావు
 • 2
  చెల్లాయి పెళ్ళి కూతురాయెనే
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సి.ఎస్. రావు
 • 3
  వేగలేక ఉన్నానురా మావా
  Singers : ఘంటసాల, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సి.ఎస్. రావు
 • 4
  జాజిరి జాజిరి జక్కలమామా
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సి.ఎస్. రావు