బొబ్బిలియుద్ధం (Year-1964)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : సీతారాం

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఊయలలూగిన దోయీమనసే
    Singers : భానుమతి
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : సీతారాం