భలే కోడళ్ళు (Year-1968)

Music Director: ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్

Director : కె. బాలచందర్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నేనే వచ్చాను
  Singers :
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : కె. బాలచందర్
 • 2
  వాడే వాడంటే వాడే
  Singers :
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : కె. బాలచందర్
 • 3
  ఆస్తిమూరెడు ఆశ బారెడు-1
  Singers : మాధవపెద్ది, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : కె. బాలచందర్
 • 4
  అక్కడ చూసిన ఆశ
  Singers : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : కె. బాలచందర్