భలేతమ్ముడు (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏమజాదేఖ్లో
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 2
  ఎంతవారు గానీ వేదాంతులైనగానీ
  Singers : మహ్మద్ రఫీ
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 3
  గోపాలబాల నిన్నేకోరి నీ సన్నిధి చేరీ
  Singers : సుశీల, రఫీ
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 4
  ఇద్దరి మనసులు ఒకటాయె-సరి
  Singers : సుశీల, రఫీ
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 5
  నేడే ఈనాడే- కరుణించె నన్ను
  Singers : సుశీల, రఫీ
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 6
  షరాబీ కళ్ళతో నిను దోచుకోనా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు