మంచిమిత్రులు (Year-1968)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : ఎన్.టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నాలుగువైపుల గిరిగీసి
  Singers : సుశీల, బాలు
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు
 • 2
  ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం
  Singers : బాలు, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : ఎన్.టి. రామారావు