వింతకాపురం (Year-1968)

Music Director: మాస్టర్ వేణు

Director :

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    అటు పానుపు ఇటునువ్వు
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : మాస్టర్ వేణు
    Director :