విచిత్ర కుటుంబం (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  రంగురంగుల పూలు నింగిలో మేఘాలు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 2
  ఊపులో ఉన్నావు మావా మంచికైపులో
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 3
  సవాల్ కాచుకో సవ్వాల్ కాచుకో
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 4
  నలుగురు నవ్వేరురా గోపాల
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 5
  ఆడవే జలకమ్ములాడవే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 6
  పోతున్నావా తొందరపడిపోతున్నావా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 7
  ఎర్రాఎర్రనిదానా బుర్రబుగ్గలదానా
  Singers : పిఠాపురం, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు