సతీ అనసూయ (Year-1971)

Music Director: ఆదినారాయణరావు

Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఆహా ఏమందు దైవలీల
  Singers : బాలు
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 2
  చెలీ అందాల వేళలో
  Singers : జానకి బృందం
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 3
  ఆలయ మేలా అర్చనలేలా
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 4
  సకలావనినే నడిపినవారే
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 5
  ముల్లోకమ్ములకు కన్నతల్లులు
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 6
  ప్రభూ దయనీదే దివ్యతేజా
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 7
  దాహమున ప్రాణనాథుని తనువు
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 8
  హిమగిరి మందిరా గిరిజా
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 9
  దినకరా జయకరా పావనరూపా
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 10
  ముద్దుల భార్యల ముచ్చట తీర
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 11
  మంచి మనసుకు మించిన దైవం
  Singers : బాలు, జయదేవ్
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 12
  పసితనమెరుగని పరమమూర్తులే
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 13
  ఎన్ని జన్మల ఎన్ని నోముల
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 14
  హేప్రభో, గరళమ్ము మింగి
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available