సప్తస్వరాలు (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నాదమే వేదసారం- ఆనందసుధా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 2
  కృష్ణయ్యా గడసరి కృష్ణయ్యా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 3
  బృందావనమున మందానిలమున
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 4
  తొలుత నీ రమణీయ రూపమే కన్నాను
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 5
  అదే నీవంటివి అదే నీవింటిని
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 6
  అదే నీవంటివి అదే నీవింటిని
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 7
  నినుగన్న కనులే కనులు –స్వామీ
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 8
  చంచం
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available