సుగుణసుందరి కథ (Year-1970)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : హెచ్.ఎస్. వేణు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఊహల ఉయ్యాల
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : హెచ్.ఎస్. వేణు
 • 2
  అందమంటే నీదేలేరా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : హెచ్.ఎస్. వేణు
 • 3
  నారాజునీవని
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : హెచ్.ఎస్. వేణు
 • 4
  చెలీ నీ కోరిక
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : హెచ్.ఎస్. వేణు