హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త (Year-1966)

Music Director: విజయా కృష్ణమూర్తి

Director : ఎస్.డి. లాల్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పల్లవించిన భావాలు పరిమళించెను
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 2
  మా చల్లని ఇల్లు మమతల పుట్టిల్లు
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 3
  తీయగ పాడేగీతంలో
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎస్.డి. లాల్

  No Track Available

 • 4
  పాలవంటి బతుకులందు
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 5
  దిగిరావయ్యా ఓ దేవా!
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 6
  అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : ఎస్.డి. లాల్