అగ్గిబరాటా (Year-1966)

Music Director: విజయా కృష్ణమూర్తి

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పలుకవే నా రామచిలుకా
  Singers : సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  చురుకు చురుకు చురుకు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  ఎందుకు కలిగెనొ ఎందుకు కలిగెనో ఈ వింత
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : విఠలాచార్య
 • 4
  మబ్బులు తొలిగెనులే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : విఠలాచార్య
 • 5
  చెలీ ఏమాయె ఏమాయెనే
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి,సుశీల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : విఠలాచార్య
 • 6
  చిరునవ్వులోని హాయి చిలికించె నేటిరేయి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : విజయా కృష్ణమూర్తి
  Director : విఠలాచార్య