ఆడబ్రతుకు (Year-1965)

Music Director: ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి

Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కనులు పలకరించెను
  Singers : పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 2
  కాలిమువ్వలు
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 3
  పిలిచే నా మదిలో వలపే
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 4
  విషమించిన కన్నీటిగాథ
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 5
  వస్తాడే వస్తాడే వన్నెకృష్ణుడు
  Singers : సుశీల,శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 6
  ఓరచూపులో
  Singers : సుశీల,శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 7
  వస్తాడే వస్తాడే వన్నెకృష్ణుడు
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 8
  అందాల బొమ్మలాగా
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 9
  నీదుకురులు
  Singers : పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్, రామ్మూర్తి
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available