చిట్టి చెల్లెలు (Year-1970)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : ఎం. కృష్ణన్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఈ రేయి తీయనిది ఈ హాయి
    Singers : బాలు, సుశీల
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : ఎం. కృష్ణన్