డా. అంబేద్కర్. (Year-1992)

Music Director: చక్రవర్తి

Director : పి. భరత్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  గౌతమబుద్ధుని చరితం..
  Singers : బాలు
  Music Director : చక్రవర్తి
  Director : పి. భరత్

  No Track Available

 • 2
  అందరిలో వున్నదేవుడు..
  Singers : బాలు
  Music Director : చక్రవర్తి
  Director : పి. భరత్

  No Track Available

 • 3
  (అస్పృశ్యత) పోరాటం పోరాటం..
  Singers : బాలు
  Music Director : చక్రవర్తి
  Director : పి. భరత్

  No Track Available

 • 4
  బుద్ధం శరణం..
  Singers : బాలు బృందం
  Music Director : చక్రవర్తి
  Director : పి. భరత్

  No Track Available

 • 5
  ఎందరో సత్యాగ్రహ..
  Singers : బాలు
  Music Director : చక్రవర్తి
  Director : పి. భరత్

  No Track Available

 • 6
  న్యాయానికి ఊపిరిపోసినవాడు..
  Singers : బాలు
  Music Director : చక్రవర్తి
  Director : పి. భరత్

  No Track Available