తిక్క శంకరయ్య (Year-1968)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : డి. యోగానంద్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  తొలి కోడి కూసింది – తెలతెల
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 2
  ముచ్చట గొలిపే పెళ్ళి చూపులకు
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 3
  కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 4
  వగకాడ బిగువేలరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 5
  ఐసర బజ్జా బుల్లెమ్మా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్
 • 6
  యాస్కోడి తస్సాదియ్యా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్