దేశమంటే మనుషులోయ్ (Year-1970)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : సి.యస్.రావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    నాలో నేడేల
    Singers : బాలు, సుశీల
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : సి.యస్.రావు