ధర్మదాత (Year-1970)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : సంజీవి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఓ ధర్మదాతా ఎవరు నీవారు కారు- ఓ ధర్మదాతా!
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సంజీవి
 • 2
  జోలాలీ జోలాలీ లాలీ నా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సంజీవి
 • 3
  హల్లో ఇంజనీర్ హల్లో కంహియర్
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సంజీవి
 • 4
  చిన్నారి బుల్లెమ్మా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సంజీవి
 • 5
  ఓ పరమేశ్వరి జగదీశ్వరి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సంజీవి
 • 6
  ఓ నాన్నా నీ మనసే వెన్న
  Singers : ఘంటసాల, జయదేవ్, సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : సంజీవి