నిండుమనసులు (Year-1967)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఎస్.డి. లాల్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  లేలే-లే-లెమ్మన్నదీ-రా-రా రమ్మన్నదీ
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 2
  చిక్కని చెక్కిలి నీది
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 3
  అయ్యయ్యొ అదిరిపోతున్నాను
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 4
  ఆపదమొక్కులవాడా ఓ శ్రీనివాసా!
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్