పెంపుడు కూతురు (Year-1963)

Music Director: టి.జి. లింగప్ప

Director : బి.వి.ఆర్. పంతులు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సుశీల
  Singers : నాకు కనులు లేవు
  Music Director : టి.జి. లింగప్ప
  Director : బి.వి.ఆర్. పంతులు
 • 2
  ఏవీ వెలుతురులేవీ
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.జి. లింగప్ప
  Director : బి.వి.ఆర్. పంతులు
 • 3
  నీ జాడ కననైతిరా
  Singers : పి.లీల
  Music Director : టి.జి. లింగప్ప
  Director : బి.వి.ఆర్. పంతులు