బంగారు సంకెళ్ళు (Year-1968)

Music Director: జి. రామినీడు

Director : జి. రామినీడు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎవరికి పుట్టిన పాప
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : జి. రామినీడు
  Director : జి. రామినీడు
 • 2
  మనసైన నాస్వామి-1
  Singers : సుశీల
  Music Director : జి. రామినీడు
  Director : జి. రామినీడు