భలే రంగడు (Year-1969)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : ఎన్.టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఏమిటో ఇది ఏమిటో
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : కె.వి. మహదేవన్
    Director : ఎన్.టి. రామారావు