భీమాంజనేయ యుద్ధం (Year-1966)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఎస్.డి. లాల్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పలికే రాగం కులికే భావం నేనేలే
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 2
  సురభామినీ! సౌదామినీ!
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 3
  సిగలోన విరిసిన సౌగంధికా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 4
  ఎటు ఎటు ఓ రాజా ఎటు
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 5
  కలలన్నీ ఫలియించె ఈనాడే
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్