శ్రీకృష్ణాంజనేయ యుద్ధం (Year-1972)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  రామా రఘురామా ఎన్నాళ్ళు
  Singers : ఘంటసాల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఏకాంతసేవ పద్యాలు
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 3
  ఎన్నాళ్లు వేచేను ఓ రామా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 4
  వేదములు దొంగిలించి
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 5
  సురులు అసురులు క్షీరసాగరము
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 6
  ఆ హిరణ్యాక్షుని దురంత
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 7
  దేవుడెచ్చటరాయని
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 8
  వామనావతారమున
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 9
  తండ్రి ఋణము తీర్చు
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 10
  నాడు రామచంద్రుని
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 11
  సూర్యవంశాన బుట్టి
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 12
  ఏ దేవి సౌందర్యమా దిజుడైన
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 13
  గోపాలకృష్ణయ్య రావయ్యా
  Singers : లీల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 14
  జయహే బలరామ భూపాలా
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 15
  చక్కని గోపాలకృష్ణుడమ్మా
  Singers : జానకి, వసంత బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 16
  పూలు వేరైనా పూజ ఒకటే
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 17
  రామలీల -1
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 18
  రామలీల-2
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 19
  రామరామరామ సీతారామా
  Singers : ఘంటసాల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available

 • 20
  నీవైన చెప్పవే ఓ మురళీ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director :

  No Track Available